Etter målgruppe

Vitenskapelige bibliotek   Gjen­nom LM Infor­masjon­st­jen­ester er det lett å skaffe seg de mest akademisk anerk­jente ressursene samt anskaf­felses-, bruks- og admin­is­trasjon­st­jen­ester for ressursene. Vi er din pro­fesjonelle samar­bei­dsparter under hele livssyk­lusen til både elek­tro­n­iske og trykte ressurser.
Medisinske bibliotek   Vi tilbyr skred­der­sy­dde og omfat­tende tjen­ester som let­ter anskaf­felse, admin­istrering, bruk og vur­der­ing av medisinske ressurser av høy kvalitet. Vårt utvalg av tjen­ester består av medisinske tidsskrift­pakker, bruks- og admin­istreringst­jen­ester for e-res­surser samt medisinske e-bøker.
Offentlige bibliotek   Gjen­nom oss er det lett for folke­bib­liotek og den offentlige sek­toren å anskaffe forskjel­lige trykte og elek­tro­n­iske ressurser sam­let samt aviser og tidsskrifter. Hånd­terin­gen av tidsskriftsabon­nementer blir også bety­delig enklere.
Bedrifter   Vi tilbyr bedrifter og datat­jen­ester løs­ninger for kost­nad­sef­fek­tiv anskaf­felse og hånd­ter­ing av tidsskrifts-, avis- og ressursabon­nementer. Ved å samle abon­nementene på ett sted sparer man både tid og penger.