Etter produktgruppe

Abonnements­tjenester   Gjen­nom LM Infor­masjon­st­jen­ester kan dere enkelt anskaffe ressurser som er vik­tige for organ­isas­jo­nen deres, som inter­nasjonale prestis­je­tunge akademiske titler, aviser, elek­tro­n­iske ressurser eller tidsskrifter. Sam­tidig har du kon­troll på hele livssyk­lusen til tidsskriftsabon­nementene dine.
eBok-tjenester   Gjen­nom e-bok­t­jen­esten vår finner du et utvalg på hun­dre tusen­vis av e-bok­pakker, sam­linger og enkel­tenheter med titler fra forskjel­lige fagom­råder og for­lag. Vi tar oss også av forhan­dlin­gen om lisens- og bruksvilkår.
Bruk og abonnements­håndtering for eRessurser   Bruks- og admin­is­trasjon­st­jen­estene for e-res­surser gjør det let­tere å velge, anskaffe, bruke og håndtere elek­tro­n­iske ressurser. Vi tilbyr kun­dene våre omfat­tende tjen­ester samt avanserte tekniske løs­ninger for hele e-res­sursenes livssyk­lus.
Databasetjenester   Vi tilbyr kun­dene våre flerviten­skapelige full­tek­st- og refer­anse­data­baser fra ver­dens ledende utgi­vere. Gjen­nom oss finner du også net­tjen­ester for norske og inter­nasjonale tidsskrifter.